Isikuandmete töötlemise põhimõtted

1. Stuudio Kass ja rebane (Kass ja rebane OÜ) veebipoes, edaspidi: veebipood) kogutavate isikuandmete vastutav töötleja on Stuudio Kass ja rebane (edaspidi: stuudio; registrikood 12967486, aadress Kõivu põik 9, 11213 Tallinn). Andmesubjektid, kelle isikuandmeid stuudio töötleb, on kliendid.

2. Ülikool töötleb veebipoes kliendi järgmisi isikuandmeid:

 2.1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik tellimuste haldamiseks, sealhulgas klienditoe pakkumiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;

2.2. ostude andmed (kuupäev, kaup ja kogus) ostetud kaupade ja teenuste ülevaadete koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;

2.3. finantsandmed (nt pangakonto number) kliendile makse(te) tagastamiseks;

2.4. kliendi IP-aadress või teised võrguidentifikaatorid veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

3.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kliendiga sõlmitud müügileping.

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus võib olla ka juriidilise kohustuse täitmine (näiteks raamatupidamislikud kohustused või tarbijavaidlus).

3.3. Lisaks võib isikuandmete töötlemise õiguslik alus olla kliendi nõusolek (näiteks otseturundusteadete saatmisel).

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

4.2. Kui klient on valinud kohaletoimetamise viisiks kliendile sobiva tarnija, edastab ülikool kliendi nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi tarnijale. Teistele isikutele ülikool kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta ei edasta, välja arvatud juhul, kui seadusest ei tulene teistmoodi.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

5.1. Isikuandmeid hoitakse veebipoe serveris.

5.2. Juurdepääs isikuandmetele on üksnes nendel veebipoe töötajatel, kelle tööülesanne on hallata veebipoodi, et lahendada selle kasutamisega seotud tehnilisi küsimusi ja pakkuda kliendituge.

5.3. Veebipoes on rakendatud asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

5.4. Veebipood edastab isikuandmeid veebipoe volitatud töötlejale (näiteks transporditeenuse pakkujale) veebipoe ja volitatud töötlejaga sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Säilitamine

Registreerunud kasutaja isikuandmeid (sh ostude andmed) säilitab veebipood seni, kuni selle kliendi veebipoe kasutajatunnus on aktiivne. Kasutajakonto sulgemise korral kustutab veebipood serverist kõik kliendiga seotud isikuandmed. Nii registreerumata kui ka registreerunud kasutaja isikuandmeid säilitab veebipood tarbijavaidluste lahendamiseks ja raamatupidamiseks (sh ostu sooritamiseks veebipoodi sisestatud andmed) seitse aastat.

7. Otseturundusteated

Kui klient on selleks andnud eraldi nõusoleku, kasutab veebipood kliendi e-posti aadressi otseturundusteadete saatmiseks. Nende saamisest on kliendil võimalik loobuda, järgides e-kirjas sisalduvaid juhiseid või võttes ühendust veebipoe klienditoega.

8. Õigused

Olenevalt isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest on andmesubjektil õigus:

8.1. saada kinnitus selle kohta, kas veebipood töötleb tema isikuandmeid, ja tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega;

8.2. nõuda tema kohta kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist;

8.3. nõuda, et veebipood kustutaks põhjendamatu viivituseta tema isikuandmed, mille töötlemiseks ei ole veebipoel enam õiguslikku alust või mida veebipoel ei ole enam vaja eesmärgil, mille pärast ta on andmed kogunud või neid muul viisil töödelnud;

8.4. võtta igal ajal oma nõusolek tagasi juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust;

8.5. nõuda veebipoelt oma isikuandmete töötlemise piiramist juhul, kui:

8.5.1. andmesubjekt on vaidlustanud isikuandmete õigsuse. Veebipood piirab töötlemise ajaks, mis võimaldab tal kontrollida isikuandmete õigsust;

8.5.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle nende kustutamist;

8.5.3. veebipood ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

8.5.4. andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise kohta vastuväite. Veebipood piirab töötlemise seniks, kuni kontrollitakse, kas veebipoe õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused;

8.6. saada oma isikuandmed, mille ta on veebipoele esitanud, ja edastada need teisele vastutavale töötlejale. Andmete ülekandmise õigus kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mille andmesubjekt on ise veebipoele edastanud ning mida veebipood töötleb automatiseeritult ja nõusoleku või lepingu alusel;

8.7. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui andmete töötlemise alus on õigustatud huvi või kui töötlemine on vajalik avalike ülesannete täitmiseks või avaliku huvi pärast.

9. Registreerunud kasutaja saab oma isikuandmetega tutvuda ning neid muuta ja parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Registreerumata kasutaja saab oma isikuandmetega seotud õiguste kasutamiseks pöörduda veebipoe klienditoe poole. Kõigi küsimustega, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti eelnimetatud õiguste kasutamisega, on andmesubjektil võimalik pöörduda veebipoe poole e-posti aadressil info@kassjarebane.ee

10. Kui klient on seisukohal, et viis, kuidas ülikool töötleb tema isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) või muu asutuse, eelkõige elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Jälgi meid sotsiaalmeedias:
Telli uudiskiri!

Ole esimene, kes saab teada uutest kursustest ning kõigest muust toimuvast meie stuudios!

Subscribe to get 15% discount